Chị An phụ huynh bạn Thu Trang đỗ trường Lương Thế Vinh