Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2012-2013 ĐỀ SỐ 1 I. Chọn câu trả lời đúng nhất (5 điểm). There______five books on the table. a. are b. am c. is 2. She often washes…