Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 3 (Đề 1) Bài 1. (4 điểm) Viết các phân số sau đây có mẫu là 48: Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết: Bài 3. (2 điểm) Chứng minh phân số: Đáp…

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 (Đề 1) Bài 1. (3 điểm) Tính a) -9 + 7 b) -7 – 2 c) -8 . (-7) d) (-3)2 . 5 Bài 2. (4 điểm) Tìm x ∈ Z, biết : a)…

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 chương 1. Các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra, nâng cao điểm số. Giúp các em gia tăng điểm…