ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH 6

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình. Chúc các em luôn học tập tốt! ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH 6      I. Choose the best answer: (2.5 pts) Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others A.Small     …