Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Minh Tân năm 2018-2019 có đáp án

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Minh Tân năm 2018-2019 có đáp án. Các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kiểm tra, thi học kết thúc học kì 1. Giúp các em gia tăng điểm số trong quá trình học Toán.

Cấu trúc đề thi gồm 2 phần; Phần Trắc nghiệm và phần Tự luận. Thời gian làm bài trong 90 phút. Các em hãy lấy đồng hồ ra thực hành, bấm giờ cho mình xem trong 90 phút mình xử lý được bao nhiêu % cả đề bài. Nếu xử lý được cả bài trong 90 phút là rất tốt, nếu chưa xử lý được. Chúng ta hãy làm lại một đề khác, sưu tầm trong chuỗi Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 tại Dayhoctot.

Mọi khó khăn, thắc mắc cần tháo gỡ, các em học sinh có thể nhắn lại trên fanpage: Dạy Học Tốt, các thầy cô sẽ hỗ trợ các em liên tục 24/24.

Chúc các em làm bài tốt!

               PHÒNG GD&ĐT HƯNG HÀ                                 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I

                                                                                                            NĂM HỌC 2018- 2019
              TRƯỜNG THCS MINH TÂN                                                        Môn: Toán 6 
                                                                                                       Thời gian làm bài: 90 phút

1: ( 2,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a)   (-17) + 5 + |-8| + 17 + (-3)                         b)   27 . 77 + 24 . 27 – 27

c)   75 – ( 3.5–  4.23)                                        d) 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45

2: ( 2điểm Tìm x, biết :

a) 20 + 8. |x-3| = 52.4

b)  96 – 3( x + 1) =  42

3: (1,0 điểm)

Tìm BCNN (45 ; 126)

4: (2 điểm ) Một người mua một số cây về trồng. Nếu trồng mỗi hàng 6 cây, 8 cây, 10 cây thì còn thừa 4 cây. Biết số cây nằm trong khoảng từ 300 đến 400 cây. Tính số cây đó.

5( 2 điểm)

       Trên tia Ox vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 1,5cm; OB = 6cm.

  1. Trong ba điểm A, O, B điểm nào  nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? Tính AB.
  2. Gọi M  là trung điểm của OB .Tính AM
  3. Chứng tỏ điểm A là trung điểm của đoạn OM.

6( 0,5 điểm)

Cho P = 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27.  Chứng minh P chia hết cho 3.

——-Hết——-

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

1. (2,5đ)

a,  (-17) + 5 + |-8| + 17 + (-3)

= [(-17) + 17] + [5 + 8] + (-3)

= 0 + 13 + (-3) = -10

b, 27 . 77 + 24 . 27 – 27

= 27. (77 + 24 – 1)

= 27 . 100

= 2700

c,   75 – ( 3.5–  4.23)

= 75 – ( 3.25 – 4.8)

= 75 – ( 75 – 32)

= 75 – 43

= 32

d, 35.34 + 35.86 + 65.75 + 65.45

= 35.(34+86)+65.(75+45)

= 35.120 + 65.120

= 120 . (35+65)

= 120 . 100

= 12000

2.

a, 20 + 8. |x-3| = 52.4

20 + 8. |x-3|  = 25.4

20 + 8. |x-3|  = 100

8. |x-3|  = 80

|x-3|  = 10

x-3 = 10 hoặc x-3 = -10

TH1: x-3 = 10                TH2: x- 3 = -10

x    =   13                        x     = -7

Vậy x= 13 hoặc x = -7

b,  96 – 3( x + 1) =  42

3(x + 1) = 96 – 42

3(x + 1) = 54

x + 1 = 54:3

x + 1 = 18

x = 18 – 1

x = 17

Vậy x = 17

3.

45 = 32.5 ;

126 = 2.32.7

BCNN(45; 126) = 2.32.5.7 = 630

4.

Gọi a là số cây phải trồng là a. Theo bài ra

thì a – 4 chia hết 6; a – 4 chia hết 8; a – 4 chia hết 10; và 300 ≤ a ≤ 400

suy ra a – 4 ∈ BC (6; 8; 10); a chia hết 7 và 300 ≤ a ≤ 400

6 = 2.3;  8 = 23  ; 10 = 2.5

BCNN(6;8;10) = 23.3.5 = 120

BC(6;8;10) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480;……}

Vì 300 ≤ a ≤ 400

suy ra a = 364.

Vậy số cây đó là 364 cây.

5. 

a. Trên tia O x : OA < OB

Suy ra  Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B  (1)

Suy ra OA + AB = OB

=>       AB = OB – OA = 4,5(cm)

b.M là trung điểm của OB

Suy ra OM =MB = OB : 2 = 3 (cm)

Mặt khác M nằm giữa O và B (2)

Từ (1) và (2) => Điểm A  nằm giữa 2 điểm  O và M

=> OA + AM = OM

=>  AM = OM – OA = 1,5(cm)

c.Ta có : OA =1,5cm ; AM =1,5cn ,OM =3cm

Suy ra OA = AM = OM :2

Suy ra : A là trung điểm của OM

6.

P = (1 + 2) + 22 (1 + 2) + 24 (1 + 2) + 26 (1 + 2)

P = 3(1 + 22 + 24 + 26) chia hết 3