Giải bài tập Tiếng Anh 7 mới- Unit 2

Unit 2: Health Getting started (phần 1 →4 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 7 mới) 1. Listen and read (Nghe và đọc) Bài nghe: Hướng dẫn dịch Nick: Chào Phong. Phong: Ồ, chào. Bạn đã đánh thức mình đấy Nick. Nick: Nhưng 10 giờ rồi đấy….