Ôn tập chương 1

Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF Qua phép: a) Tịnh tiến theo vectơ AB b) Đối-xứng qua đường thẳng BE c) Quay tâm O góc 1200 a) Ta có T→AB :A → B; O →…

Bài 8: Phép đồng dạng

A. Tóm tắt lý thuyết Phép đồng dạng 1. Phép biến hình f được gọi là phép đồng dạng tỉ số k,  (k>0), nếu với hai điểm M, N bất kì và ảnh M’, N’ tương ứng của chúng, ta…

Bài 7: Phép vị tự

1. Cho điểm O và số k # 0. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho →OM’ = k →OM, được gọi là phép vị tự tâm O, tỉ số k Phép vịtự tâm O, tỉ số k…

Bài 5: Phép quay

A. Tóm tắt lý thuyết Phép Quay Cho điểm O và góc lượng giác α. Phép biến hình biến O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành điểm M’ sao cho OM’ = OM và góc lượng…

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Cho điểm O. Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M’ sao cho O là trung điểm của đoạn thẳng MM’ được gọi là phép đốixứng tâm O. O được gọi…

Bài 3: Phép đối xứng trục

Biểu thức tọa độ của phép đốixứng qua trục Ox:                                   – Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua trụcOy       …

Bài 2: Phép tịnh tiến

A. Tóm tắt kiến thức phép tịnh tiến 1. Trong mặt phẳng có vectơ →v Phép biến hình biến mỗi đểm M thành điểm M’ sao cho →MM’= →v được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ →v. Phép tịnh tiến theo vectơ →v  thường được kí…

Bài 2: Dãy số

Bài 1. Viết năm số hạng đầu của các dãy-số có số hạng tổng quát un cho bởi công thức: Năm số hạng đầu của dãy số là: a)  u1 = 1; u2 = 2/3, u3 = 3/7; u4 =4/15; u5 =5/31 b) u1 = 1/3; u2 = 3/5, u3 = 7/9; u4 =15/17; u5 =31/33 c)  u1 = 2; u2 =…

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

A. Tóm tắt lý thuyết 1. Để chứng minh một mệnh đề P(n) là đúng với mọi n ∈ N*, ta thường dùng phương pháp quy nạp toán học, được tiến hành theo hai bước như sau: Bước 1 (bước…

Ôn tập chương 2

A. Các dạng bài tập chương 2 Đại số giải tích 11: Dạng 1: Giải các bài toán có vận dụng quy tắc cộng, quy tắc nhân; Tính số hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp chập k của n phần…

Bài 5: Xác suất của biến cố

Bài 1. Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. a) Hãy mô tả không gian mẫu. b) Xác định các biến cố sau: A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không…