Bài 3: Lôgarit

A. Tóm tắt lý thuyết: Lôgarit 1. Định nghĩa Cho hai số dương a, b với a#1. Nghiệm duy nhất cảu phương trình ax=b được gọi là logab ( tức là số α có tính chất là aα= b). Như vậy  aα= b….

Bài 2: Hàm số lũy thừa

A. Tóm tắt lý thuyết: Hàm số lũy thừa 1. Khái niệm hàm số lũy thừa Hàm số lũy thừa là các hàm số dạng y= xα, với α là một số thực đã cho. Các hàm số  lũy thừa có tập xác…

Bài 1: Lũy thừa

A. Tóm tắt lý thuyết: Lũy thừa Khái niệm lũy thừa. Lũy thừa là các biểu thức dạng xα, trong đó x,α là những số thực, x được gọi là cơ số, α được gọi là số mũ. Lũy thừa…

Ôn tập chương I

Bài 1. Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số Giải: * Xét hàm số y = -x³ + 2x² – x + 7 Tập xác định D =…

Bài 4: Đường tiệm cận

A. Giải bài tập trong Sách giáo khoa trang 30 Bài 1. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: Đáp án : a) Vì  ( hoặc ) nên đường thẳng x = 2 là tiệmcận đứng của đồ thị hàm số….

Bài 2: Cực trị của hàm số

A. Giải bài tập Sách giáo khoa Bài 1. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau : a) y = 2×3 + 3×2 – 36x – 10 ;          b) y =…

Ôn tập chương I

I. Giải bài tập ôn tập chương 1 hình học 12 Bài 1: Các đỉnh, cạnh, mặt của một da diện phải thoả mãn những tính chất nào ? Bài 2: Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải…

Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

A.Tóm tắt lý thuyết về thể tích của khối đa diện 1. Có thể đặt tương ứng cho mỗi khối đa diện H một số dương VH thỏa mãn các tính chất sau: a) Nếu H là khối lập phương có cạnh bằng…

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

A. Tóm tắt Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều 1. Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa…