Ôn tập cuối năm

Bài 1 trang 201 Sách bài tập Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC, biết đỉnh A(1 ; 1) và tọa độ trọng tâm G(1 ; 2). Cạnh AC và đường trung trực của nó lần lượt…

Ôn tập chương 3

Bài 3.37 trang 164 Sách bài tập Hình học 10: Cho ba điểm A(2; 1), B(0; 5), C(-1; -10). a) Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H và tâm I đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. b) Chứng…

Bài 3: Phương trình đường elip

Bài 3.28 trang 163 Sách bài tập Hình học 10: a) Độ dài trục nhỏ bằng 12 và tiêu cự bằng 16 ; b) Một tiêu điểm là (12; 0) và điển (13; 0) nằm trên elip. Lời giải: Bài…

Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 3.15 trang 154 Sách bài tập Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy,hãy lập phương trình đường tròn (C) có tâm là điểm (2; 3) và thỏa mãn điều kiện sau: a) (C) có bán kính là 5 ; b)…

Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 3.1 trang 146 Sách bài tập Hình học 10: Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau: a) d đi qua điểm A(-5; -2) và có vectơ chỉ phương u(4; -3) b) d đi…

Ôn tập chương 2

Bài 2.45 trang 103 Sách bài tập Hình học 10: Cho tam giác ABC thỏa mãn điều kiện . Vậy tam giác ABC là tam giác gì? Lời giải: (h.2.32) Gọi M là trung điểm của cạnh BC ta có: Mặt khác  ….

Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 2.13 trang 91 Sách bài tập Hình học 10: Cho hai vectơ a và vectơ b đều khác vectơ 0. Tích vô hướng  khi nào dương, khi nào âm và khi nào bằng 0 Lời giải: Ta có: Do đó: Bài…

Ôn tập chương 1

Bài 1.48 trang 43 Sách bài tập Hình học 10: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Dựa vào các điểm A, B, C, D, O, M, N…

Bài 4: Hệ trục tọa độ

Bài 1.36 trang 41 Sách bài tập Hình học 10: Viết tọa độ của các vec tơ sau: Lời giải: Bài 1.37 trang 41 Sách bài tập Hình học 10: Viết vec tơ  dưới dạng khi viết tọa độ của  là: (2; -3), (-1; 4),…

Bài 3: Tích của vectơ với một số

Bài 1.20 trang 31 Sách bài tập Hình học 10: Tìm giá trị của m sao cho  trong các trường hợp sau: Lời giải: Bài 1.21 trang 31 Sách bài tập Hình học 10: Chứng minh rằng: Lời giải: Bài 1.22 trang 31…