Ôn tập chương 2: Số học

Dayhoctot.edu.vn gửi các em học sinh Ôn tập chương 2: Số học trong Giải sách bài tập Toán 6. Các em tham khảo và luyện tập kiến thức cơ bản, hoàn thiện kiến thức của mình.

Chúc các em luôn học tập tốt!

Ôn tập chương 2: Số học – Giải bài tập sách bài tập – sách giáo khoa.

Bài 159 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Trên trục số cho hai điểm c, d (hình dưới)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a. Xác định các điểm –c, -d trên trục số

b. Xác định các điểm |c|, |d|, |-c|, |-d| trên trục số

c. So sánh các số c,d, -c, -d |c|, |d|, |-c| , |-d| vói 0

Lời giải:

a,b. Cac điểm –c, -d, |c|, |d| |-c|, |-d| được biểu diễn trên trục số:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

C, vì c > 0 nên –c < 0, |c| và |-c| > 0

Vì d < 0 nên – d < 0, |d| và |-d| > 0

Bài 160 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Cho số nguyên b. so sánh b với –b, -b với 0

Lời giải:

Nếu b > 0 thì b > -b và –b < 0

Nếu b = 0 thì b = -b = 0

Nếu b < 0 thì – b > 0 và b < -b

Bài 161 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

-33,28,4,-4,-15,18,0,2,-2

Lời giải:

-33,-15,-4,-2,0,2,4,18,28

Bài 162 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Tính các tổng sau:

a. [(-8) + (-7)] + (-10)

b. 555 – (-333) – 100 – 80

c. – (-229) + (-219) – 401 + 12

d. 300 – (-200) – (-120) + 18

Lời giải:

a. . [(-8) + (-7)] + (-10) = (-15) + (-10) = -25

b. 555 – (-333) – 100 – 80 = (555 + 333) –(100 + 80) = 888 – 180 = 708

c. – (-229) + (-219) – 401 + 12 = (229 – 219) –( 401 – 12) = 10 – 389 = -379

d. 300 – (-200) – (-120) + 18 = (300 + 200) + (120 + 18) = 500 + 138= 638

Bài 163 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Liệt ke và tính tổng tất cả các số nguyên x thoả mãn:

a. -4 < x < 5

b. -7 < x < 5

c. -19 < x < 20

Lời giải:

a. -4 < x < 5 =⇒ x ∈ {-3;-2;-1;0;1;2;3;4}

Ta có (-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 +3 + 4 = [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 + 4 = 0 + 0 + 0 + 0 + 4 = 4

b.Ta có: (-6) + (-5) + (-4) +(-3) + (-2) + (-1) + 0 + 1 + 2 +3 + 4 =[(-6) + 6] + [(-5) + 5]+[(-4) +4]+ [(-3) + 3] + [(-2) + 2] + [(-1) + 1] + 0 +(-11) = 0 + 0 + 0 + 0 +0+ 0+ 0+ (-11) = -11 -7 < x < 5 ⇒ x ∈ {-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4}

c. -19 < x < 20 ⇒ x ∈ { -18;-17;…;17;18;19}

Ta có: (-18) + (-17) + … + 17+ 18 + 19

= [(-18) + 18] + [(-17) + 17] +…+[(-1) + 1] + 0 + 19 = 19

Bài 164 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết:

a. |a| = 4

b. |a| = 0

c. |a| = -3

d. |a| = |-8|

e. -13.|a| = -26

Lời giải:

a. . |a| = 4 ⇒ a =4 hoặc a = -4

b. |a| = 0 ⇒ a = 0

c. |a| = -3 ⇒ không có trường hợp nào của a vì |a| > 0

d. |a| = |-8|⇒ hoặc a = 8 hoặc a = -8

e. -13.|a| = -26 ⇒ |a| = 2 ⇒ a = 2 hoặc a = -2

Bài 165 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tính: a. (-3).(-4).(-5)

b. (-5 + 8).(-7)

c. (-6 – 3).(-6 + 3)

d. (-4 -14): (-3)

Lời giải:

a. (-3).(-4).(-5) = -(3.4.5) = -60

b. (-5 + 8).(-7) = 3.(-7) = -21

c. (-6 – 3).(-6 + 3) = (-9) .(-3) = 27

d. (-4 -14): (-3) = (-18) : (-3) = 6

Bài 166 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tính:

a. (-8)2.33

b. 92.(-5)4

Lời giải:

a. (-8)2.33 = 64.27 = 1728

b. 92.(-5)4 = 81.625 = 50625

Bài 167 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x biết:

a. 2.x – 18 = 10 ⇒ 2.x = 10 + 18 ⇒ 2.x = 28 ⇒ x = 28 : 2 ⇒ x = 14

b. 3.x + 26 = 5

c. |x – 2| = 0

Lời giải:

a. 2.x – 18 = 10 ⇒ 2.x = 10 + 18 ⇒ 2.x = 28 ⇒ x = 28 : 2 ⇒ x = 14

b. 3.x + 26 = 5 ⇒ 3.x = 5 – 26 ⇒ 3.x = -21 ⇒ x = (-21) : 3 ⇒ x = -7

c. |x -2| =0 ⇒ x – 2 = 0 ⇒ x = 2

Bài 168 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tính (một cách hợp lí):

a. 18.17 – 3.6.7

b. 54 – 6.(17 + 9)

c. 33.(17 – 5) – 17(33 -5)

Lời giải:

a. 18.17 – 3.6.7 = 18 .17 – 18.7 = 18.(17 -7) = 18.10 = 180

b. 54 – 6.(17 + 9) = 54 – 102 – 54 = (54 – 54) – 102 = -102

c. 33.(17 – 5) – 17.(33 -5) = 33.7 – 33.5 – 17.33 + 17.5 = (33.17 – 33. 17) – 5.(33 -17)

= 0 – 5.16 -80

Bài 169 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Cho hai tập hợp : A ={2;-3;5}; B ={-3;6;-9;12}

a. Có bao nhiêu tích a.b (với a∈A và b∈B) được tạo thành?

b. Có bao nhiêu tích lớn hơn 0, bao nhiêu tích nhỏ hơn 0?

c. Có bao nhiêu tích là bội của 9?

d. Có bao nhiêu tích là ước của 12?

Lời giải:

Các giá trị của a,b và a.b được thể hiện trong bảng sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

a. Có 12 tích a.b được tạo thành

b. Có 6 tích lớn hơn 0 và 6 tích nhỏ hơn 0

c. Có 6 tích là bội của 9

d. Có 2 tích là ước của 12

Bài II.1 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc và rút gọn biểu thức:

a) (a + b)(a + b) ;     b) (a – b)(a – b)

Lời giải:

a) (a + b)(a + b) = a.a + a.b + b.a + b.b

= a2 + 2ab + b2

b) (a – b)(a – b) = a.a – a.b – b.a + b.b

= a2 – 2ab + b2

Bài II.2 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số nguyên x sao cho (x – 3) là ước của 13.

Lời giải:

Ư(13) = {1,−1,−13,13}

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vậy x = -10, 2, 4, 16.